CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ

HaiHa Confectionery Joint - Stock Company

Hấp dẫn cả trong mơ

Thông báo giao dịch cổ phiếu của Công ty CP Chứng khoán Nhất Việt

- Tên tổ chức thực hiện giao dich: CTCP Chứng khoán Nhất Việt
- Mã chứng khoán: HHC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 137.700 CP (tỷ lệ 0,84%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Lê Mạnh Linh
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Thành viên HĐQT
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 817.000 CP (tỷ lệ 4,97%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Trần Anh Thắng
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Thành viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Chủ tịch HĐQT
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 200.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Mua chứng khoán tự doanh
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 13/12/2018
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 11/01/2019

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ

Phòng bán hàng

  • 0901.771.911

Export department

  • 0973.011.160

Quảng cáo

Bán Sản phẩmdinh dưỡng thể hình tăng cân