CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ

HaiHa Confectionery Joint - Stock Company

Hấp dẫn cả trong mơ

Công bố Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Ngày 15/05/2020, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà được tổ chức thành công với sự tham gia của các cổ đông đại diện cho số cổ phần sở hữu và được ủy quyền là 14.502.625 cổ phần, chiếm 88,3% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Nghị quyết và Biên bản đại hội đã được thông qua với tỷ lệ đồng ý 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

HĐQT Công ty trân trọng công bố toàn văn Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ (xin vui lòng xem trong file đính kèm)

 

Biên bản và Nghị quyết

Các báo cáo trình ĐH

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ

Phòng bán hàng

  • 0901.771.911

Export department

  • 0973.011.160

Quảng cáo

Bán Sản phẩmdinh dưỡng thể hình tăng cân