CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ

HaiHa Confectionery Joint - Stock Company

Hấp dẫn cả trong mơ

Thông báo giao dịch của cổ đông nội bộ: Ông Bùi Tuấn Anh - Thành viên BKS

- Tên người giao dịch: Bùi Tuấn Anh

- Chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát

- Mã chứng khoán giao dịch: HHC

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu đang nắm giữ: 324.800 CP, tỷ lệ sở hữu 1,98%

- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 103.500 CP

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 221.300 CP

- Mục đích thực hiện giao dịch: Cơ cấu danh mục đầu tư

- Phương thức giao dịch: Khớp lệnh hoặc thỏa thuận

- Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 30/06/2020 đến ngày 29/07/2020

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ

Phòng bán hàng

  • 0901.771.911

Export department

  • 0973.011.160

Quảng cáo

Bán Sản phẩmdinh dưỡng thể hình tăng cân